عمومی

تسری نژادپرستی شناختی به نژادپرستی اجتماعی

اما در این شرایط که اروپا در بحران جدی قرار دارد، بیان این نکته بیانگر نگرش نژادپرستانه غرب به شرق و سایر نقاط جهان است. اگر این حرف از دهان یک شرقی می آمد، رسانه ها چه غوغایی به پا می کردند. او با این استعاره می خواهد این تفکر را به عرصه اجتماعی نیز سرایت کند.

شاید این یک فرافکنی است و می خواهند بگویند که به دلیل تغییرات جهان از جمله قطع گاز در روسیه و اروپا، به دلیل حمله جنگل به پارک این اتفاق افتاده است و از قبل تقصیر آنها نیست و آنها گناهی ندارند، نه مهم نیست چقدر ظالم هستند!

آنها فراموش کرده اند که اگر زمین آنها پارک است، این پارک حاصل غارت کشورهای ضعیف و عقب مانده است. شهرهایی که توسعه خود را تا حد زیادی مدیون روستا هستند و هنوز هم مدیون آنها هستند، خود را برتر می دانند که اغلب می شناسند و به آن افتخار می کنند.

کافی است تاریخ خودشان را بخوانید و ببینید در قرون وسطی چگونه زندگی می کردند و در آن زمان کشورهای شرقی از جمله چین، ایران و آفریقا در سطح تمدن بودند.

با انقلاب به اصطلاح صنعتی و ظهور استعمار و غارت، تمامی امکانات کشورهای سلطه گر مصادره شد و مردم به ویژه کشورهای عقب مانده با کشتار، زندان و تبعید به نفع اروپا و آمریکا عقب نشینی کردند. با آموزش غلط آنها باغبان هستند و دیگران جنگل نشین. ای کاش بورل در نگاه و افکارش باید حیوانات جنگل باشد، جنگلبان که لیاقتش بیش از اینهاست. این فقرا هستند که بیهوده از آنها حمایت می کنند و به سوی آنها سنگ پرتاب می کنند و زندگی طبقه پایین در آن کشورها را به زندگی در زندگی خود ترجیح می دهند.

6565

دکمه بازگشت به بالا