رویان جزو ۱۰ پژوهشگاە برتر دنیا/ تولید و عرضە گیاهان دارویی در داخل و خارج از کشور

رویان | گیاه

مخبران/کردستان رئیس جهاد دانشگاهی گفت: امروزە پرچم کشور ایران در حوزە سلول‌های بنیادی در دنیا برافراشتە است و پژوهشگاە رویان جزو ۱۰ پژوهشگاە بزرگ دنیا شناختە شدە است.

دکتر حسن مسلمی نائینی امروز پنج‌شنبه (۱۰خرداد) در دیدار با نمایندە ولی فقیە کردستان اظهار کرد: جهاد دانشگاهی در همان ابتدای فعالیت خود مراکز تحقیقاتی مهمی را در دانشگاەها راەاندازی کرده و بە عنوان یک نهاد دانش بنیان و پیشرو در علم و فناوری در سطح کشور مطرح است.

مسلمی نائینی عنوان کرد: جهاد دانشگاهی از همان ابتدای تشکیل خود، در حوزەهای مدیریتی بە دانشگاەها در انتخاب اساتید و دانشجوها کمک شایانی کرد.

وی بیان کرد: جهاد دانشگاهی در دوران هشت سال دفاع مقدس در ساخت تجهیزات جنگی بسیار فعال و ۱۰۲ شهید را تقدیم جمهوری اسلامی ایران کرد.همچنین در حوزەهای پژوهشی از جملە حوزەهای ناب پزشکی اقداماتی انجام داده کە در سطح کشور غیر قابل انجام بود.

رییس جهاددانشگاهی کشور، بە تاسیس مرکز پژوهشی رویان جهاددانشگاهی اشارە کرد و افزود: دکتر کاظمی آشتیانی با دست خالی و با حداقل بودجە کار بزرگی را در حوزە سلول‌های بنیادی در کشور انجام داد. امروزە پرچم کشور ایران در حوزە سلول‌های بنیادی در دنیا برافراشتە است و پژوهشگاە رویان جزو ۱۰ پژوهشگاە بزرگ دنیا شناختە شدە است.

وی تصریح کرد: تا بە امروز ٥۰ هزار نوزاد در این پژوهشگاە متولد شدەاند کە از فروپاشی بسیاری از خانوادە‌ها جلوگیری و بە استحکام بنیان خانوادە و جوانی جمعیت در کشور کمک شایانی کردە است.

نائینی اضافە کرد: در حال حاضر ۳.٥ میلیون زوج در کشور از مشکل ناباروری رنج می‌برند کە این مهم نیازمند اقدامات بیشتری در این حوزە است.

وی در پایان با اشارە بە اینکە یکی از رسالت‌های جهاد دانشگاهی از همان ابتدا رفع نیازهای جامعە بودە است، خاطرنشان کرد: گیاهان دارویی یکی از ذخایر بسیار مهم کشور است کە متاسفانە بە صورت خام خارج می‌شود، لذا جهاد دانشگاهی در حوزە گیاهان دارویی دارای پژوهشگاە بزرگی است کە توانستە این محصولات را فرآوری و انواع و اقسام گیاهان دارویی را تولید و در داخل و خارج از کشور عرضە کند.

جهاددانشگاهی نهادی موثر بین دانشجویان و دانشگاه هاست

در ادامە این جلسە حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالرضا پورذهبی نمایندە ولی فقیە در کردستان اظهار کرد: در حال حاضر ٤۰ هزار دانشجو در استان کردستان مشغول بە تحصیل هستند کە سهم بیشتری از دانشجویان را دانشگاە آزاد اسلامی در بر گرفتە است.

وی با اشارە بە اینکە در حال حاضر ۱۰ هزار دانشجو در دانشگاەهای دولتی استان مشغول بە تحصیل هستند، عنوان کرد: عمق و نفوذ دانشگاەهای دولتی در استان بسیار ناچیز است و تنها دو دانشکدە اقماری دولتی در شهرستان‌های قروە و بیجار وجود دارد، لذا عنایت جهاد دانشگاهی در این موضوع می‌تواند بسیار کمک کنندە باشد.

پورذهبی بیان کرد: جهاد دانشگاهی یک خلائی را در کشور در بحث حمایت از جوانان صاحب فکر و ایدە و دستاوردها پر کردە کە می‌طلبد پشتوانە آن تقویت و دفاتر آن تکثیر شود.

وی اضافە کرد: استان کردستان دارای ظرفیت‌های فوق‌العادەای در بحث فرهنگی، صنعتی، کشاورزی، ورزشی، گردشگری و خلاقیت دارد کە نیازمند نگاە ویژە جهاد دانشگاهی کشور است.

نمایندە ولی فقیە در کردستان به توجە ویژە شهید آیت‌اللە رئیسی بە استان کردستان اشارە کرد و افزود: شهید رئیسی در دوران ریاست جمهوری خود سە بار بە استان کردستان سفر کردند و ابرپروژەهای مهم استان را افتتاح و بە بهرەبرداری رساندند.

پورذهبی در ادامە سخنان خود تصریح کرد: آنچە کە در استان کردستان بسیار حائز اهمیت است، وجود جوانان صاحب ایدە و خلاقیت است کە می‌طلبد بە صورت جدی حمایت شوند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در استان کردستان ۵۴ منطقە حاشیە وجود دارد کە ۱۷ منطقە آن در شهر سنندج واقع است، ۱٦٨ هزار نفر تحت پوشش کمیتە امداد و ٦٨ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی و قریب بە ۱۰۰ هزار نفر بیکار در استان کردستان وجود دارد، بە تعبیر دیگر حدود یک چهارم از کل استان در معرض آسیب جدی قرار دارند کە باید هرچە بیشتر برای رفع آن چارەای اندیشیدە شود.

اکبر اسدی رئیس جهاد دانشگاهی استان کردستان نیز در این جلسە عنوان کرد: جهاد دانشگاهی استان کردستان، همچون سایر جهادها در حوزەهای مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اشتغال و کارآفرینی فعالیت داشتە است.

وی اظهار کرد: هر کدام از این حوزەها دارای تنوع بسیاری است برای نمونە خبرگزاری مخبران، خبرگزاری ایکنا، مرکز افکار سنجی و مرکز دانشجویی حضرت امام در بخش فرهنگی جهاد فعالیت دارند.

اسدی بە مرکز دانشجویی حضرت امام و انقلاب در جهاد دانشگاهی کردستان اشارە کرد و افزود: یکی از رویکردهای مهم و جالب این مرکز تبیین آرا و اندیشەهای امام (رە) در سطح دانشگاەها و مراکز عالی استان است.

وی بە حضور پژوهشگاە رویان در جهاد دانشگاهی اشارە و خاطرنشان کرد: در حال حاضر این پژوهشگاە ۳ هزار و ۲۰۰ عضو دارد کە بند ناف خود در آنجا ذخیرە کردەاند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا