عمومی

نقش و جایگاه سایبر پولتیک در سیستم بین المللی

این چیزها به خوبی نشان می دهد ،اینترنت و فضای مجازی عرصه جدیدی را برای سیاست فراهم کرده است ،افرادی هستند، مکان هایی که گروه هایی وجود دارند ،مختلف و دولتی ،بازیگری و سیاست، آنها برده اند.

سیاست سایبری مفهومی دو بخشی است ،اشاره ای به تعامل و پیوند دو حوزه سیاسی باشد (محل دوستی، همکاری، رقابت، درگیری و جنگ بر سر ارزش ،و علایق) و اینترنت (فضایی جدید برای بازیگری) دارد. برخی از کارشناسان فراتر از این هستند، زیر عنوان بروید و در مورد سیاست سایبری صحبت کنید بهترین سیاست» به نوبه خود سیاست زیر» انجام داد، وجود دارد.

در زمینه روابط متقابل ،بین المللی، تحت تأثیر سنت، ism، مشکلات بین، بین الملل به موضوعات بسیار مهم و مهم مانند مسائل امنیتی و مسائل کمتر مهم مانند مسائل اقتصادی تقسیم می شود ،به این معنا که. برخی از کارشناسان به دلیل اهمیت فضای مجازی ،سیاست سایبری را باید به عنوان مسائل مهم، حیاتی و امنیتی یا سیاست بالا در نظر گرفت. او پیشنهاد میده …؛ او پیشنهاد می کنه، امروز آن را به یک میلیون تبدیل کنید ،صدها نفر در سراسر جهان به رایانه و اینترنت دسترسی دارند و هر روز بر تعداد کاربران و سطح و عمق استفاده از اینترنت افزوده می شود.، فضای بسیار مهمی برای بازیگری و در نتیجه برای سیاست فراهم کرد. تعداد کاربران روزانه و سطح فناوری، اضافه می کند، به این معنا که. در چنین شرایطی فضای مجازی نقش مهمی در هدایت افکار عمومی، ایجاد ترجیحات دارد.، و درود، دیپلماسی عمومی، جاسوسی، براندازی، جنگ، درگیری و در واقع هر چیزی که یک فضای سیاسی واقعی را می سازد، دارد.، دادن. در نتیجه، فضای سایبری باید به عنوان بخشی از سیاست بالاتر در نظر گرفته شود.

چارچوب نظری و پیامدهای عمده فضای مجازی برای سیاست و روابط بین‌الملل فضای مجازی شامل سه موضوع اساسی است. قسمت اول؛ ارائه «رویکرد مفهومی» برای تبیین رابطه فضای مجازی و سیاست. قسمت دوم؛ شناخت و باور ارتباط فراگیر فضای مجازی و سیاست. قسمت سوم؛ شرح مسیر و مسائل کلیدی در این ارتباط.

حالت اول مربوط به تعامل مرکز با مرکز است. در واقع در این شرایط دو زیرسیستم تلاقی می کنند که در هر دو عامل از نوع مرکزی عمل می کنند. در این شرایط ارزش‌های بنیادی و محوری آنها تغییر کرده و بر روند وابستگی متقابل حاکم است، به گونه‌ای که رفاه را به حداکثر برساند یا از ضرر جلوگیری کند، بالاترین ارزش تلقی شود و از این رو، تهدیدها خارج از وضعیت موجود سنتی هستند. و تهدیدات متصور برای مقابله با سعادت با بی کفایتی است و این اقدام توسط بسیاری از عوامل دولتی و غیردولتی قابل انجام است و در نهایت آسیب پذیری در قالب قدرت نظامی ضعیف تعریف نمی شود. آسیب‌پذیری‌ها بر اساس ناتوانی در مقابله با بدترین اثرات فرآیندهای جدید، به‌ویژه فرآیند وابستگی متقابل اقتصادی و تنظیم آن به منظور افزایش رفاه تعریف می‌شوند. از سوی دیگر، در این لایه، یک نظام صرفاً بین‌المللی در راستای ثبات و تداوم، ضمن مواجهه با تهدیدات و عوامل جدید، با آسیب‌پذیری مرتبط با سازمان‌دهی الگوهای رفتاری و تنظیم فرآیندهای جدید مواجه است.

حالت دوم به تعامل محیط با محیط و برخورد دو محیط با یکدیگر مربوط می شود. در محیط مذکور که می توان آن را مناطق آشوب و آشوب تصور کرد، امنیت بر اساس چهار پارامتر ساختاری آن و به صورت متعارف تعریف می شود. در محیط مذکور، فرآیندهای مدرن به برتری و غلبه نرسیده اند، زیرا اساساً نیروهای عمیق سیستمی در این حوزه از کارایی لازم برخوردار نیستند و در نتیجه نتوانسته اند فضای جدیدی ایجاد کنند. در نتیجه چنین محیط هایی، اصل هرج و مرج مهمترین اصل نظم تلقی می شود.

در این راستا این خرده نظام با مشکل بقای واحدها مواجه است و آسیب پذیری اصلی آن در توزیع قدرت و ساختار نابرابر قدرت نهفته است و موثرترین سازوکار برای بقای خود موازنه قوا با پتانسیل های متنوع آن است. تشکیل می دهد. در نهایت حالت سوم از تلاقی دو محیط مرکزی و محیطی تشکیل می شود. به عبارت دیگر، محیطی با ویژگی های سنتی با محیطی با ویژگی های مدرن تعامل دارد. در این حالت به دلیل نفوذ محیط در برابر محیط مرکزی جریان هایی از مرکز به سمت پیرامون جریان می یابد. در چنین شرایطی، حاشیه با عوامل دولتی و غیردولتی مرکز مواجه است. این عوامل ارزش‌های اساسی و محوری منطقه بیرونی نظام از جمله ارزش‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی آن را تهدید می‌کنند و در اعمال این تهدیدات، قاعده سیاست سایبری جایگزین یا در کنار سیاست واقعی می‌شود.

در نهایت فضای جدیدی در عرصه بین المللی شکل گرفته است که بر اساس نظریه ها، روش ها و سطوح قبلی قابل تحلیل نیست. در واقع محتوا و فلسفه فضای جدیدی که از آن به عنوان فضای مجازی یاد می شود با فضای قبلی بسیار متفاوت است. در این فضای جدید، شکل های جدید و متفاوتی از دوستی، همکاری، رقابت، دشمنی و جنگ در کنار الگوهای قبلی ایجاد می شود. علاوه بر این، بازیگران متنوع و متفاوتی به بازیگران سنتی اضافه شده است که بسیار مبهم و غیرقابل پیش بینی است. در نتیجه این شرایط، باید بر نظریه‌ها، روش‌ها و دیدگاه‌های جدیدی تأکید کرد که نسبت به دیدگاه‌های قبلی انعطاف‌پذیرتر و بازتر هستند.

6565

دکمه بازگشت به بالا