عمومی

هنرمندان برای نظام چه می‌کنند؟

اخیرا یکی از شخصیت های مذهبی و سیاسی خراسان در دیدار با وزیر ارشاد گفته است که برخی از بزرگان عرصه سیاسی درباره برخی بزرگان اظهار نظر کرده اند اما هر دو سخنرانی مورد هجمه نقد و تعصب قرار گرفته است. عامل مثبت در نظر گرفته شد.

پیش از پرداختن به آن نقدها، یادآوری این نکته ضروری است که در نظام اجتماعی و شیوه تمدن، هیچ اداره، بنیاد، نهاد و سازمانی در جامعه بدون نگاه به کارایی و اساساً ساختارهای اداری، ارزش و قدرتی ندارد. فرهنگ ها اعم از نیازهای اجتماعی-سیاسی یا مدرن و واقع بینانه و قطعاً هدفی را دنبال می کنند که در صورت نبود آن اختلالی در زندگی، مشاغل و فعالیت های خصوصی انسان ایجاد می شود، یعنی نیازهای انسان برای رفع نیازها یا گره ها. مشکل آسایش یا آرامشی که منجر به فعالیت های فرهنگی معنوی می شود، در غیر این صورت بقای آنها با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد که تنها با رانت و تبلیغات دروغین پشتیبانی می شود. می تواند به حضور خود ادامه دهد که نشانه زوال و افول است.

بیایید به سخنان دو نفر برگردیم که غالباً در مورد بخش یا شخص دارای معیار مؤثر انتقاد داشتند. این هنرمند در یک سخنرانی انتقاد کرد که شما با نظام چه کردید و در سخنرانی دیگر از مردم پرسیده شد که چه سودی از شما خواهد داشت و سوال این دو فارغ از انگیزه و جایگاهشان قابل تامل بود. با احترام نگاه کرد این سوال یکی از معیارهای اساسی منطقه ای شدن ساختارها یا مناصب اداری است و مدام باید پرسید که کارکرد و نقش آنها برای جامعه و مردم چیست؟

ممکن است هنرمندان محترم به دلیل کینه و انتقاد و گاه به او حمله کرده اند، مرد را ناراحت کرده باشند، اما این باید تا حدودی منصفانه باشد و طرح را میمون و ارزشمند دانست. این سوال مربوط به هنرمندان یا افراد خاص نیست، بلکه مربوط به تمامی نهادهای رسمی و غیررسمی است، بنابراین در صورت بی اثر بودن هر یک، سریعا نسبت به اصلاح و رفع آن اقدام کنید. این درست است که چرا بخش ها یا نهادها و نهادهای ناکارآمد باید همچنان مبالغ هنگفتی را از جیب مردم خرج کنند و به عبارتی بدون منفعت با هزینه های هنگفت مواجه شوند.

هنرمندان همه اقشار جامعه باید از چنین سوالی استقبال کنند و بدون هیچ دلخوری مسئولانه پاسخ دهند و دیگران را به پذیرش چالش پاسخ – با ذکر دقیق هزینه نگهداری – دعوت کنند. این سوال بسیار ارزشمند و مهم است، هر چند با تاخیر زیادی به آن پرداخته شده است. شاید یکی از معانی کلام پیامبر اکرم اسلام این باشد که: قبل از محاکمه، خود را محاسبه کنید – ما در مقابل منافع و منفعت ها و هزینه های بیشتر چه بار و مسئولیتی داریم و وظیفه اصلی ما چیست؟ هر فرد، سازمان و سازمانی در قبال این سوال مسئول است و این سوال واضح و اساسی است و اگر تا به حال با چنین سوالی از جانب کسی یا سازمان خود مواجه نشده اید اشتباه بزرگی است و قطعا آسیب خواهد دید زیرا در مواجهه با این چالش به تنهایی، ابزارهای ناکارآمد باید شناسایی و بازتعریف شوند.

البته دو راه برای نشان دادن کارایی و کارایی هر بخش وجود دارد. به نظر می رسد چه نوع جهت گیری آن بخش یا سازمان (کارکردی) جامعه و همه سازمان ها و نهادها با این دو معیار و ارزش وجودی آنها سنجیده می شود؟ اگر نگاه مردم و حمایت از آنها بر همین مبنا باشد و بخشی از کارایی و کارکرد دفاعی اعم از هنر و هنرمند و یا وزارت ارشاد بهره نبرد، از ساختار جامعه حذف می شود. یا آژانس دیگه!

*عضو دانشکده علوم و فرهنگ اسلامی

دکمه بازگشت به بالا