نگهداری و تعمیرات لوله‌های پلی اتیلن: بهترین روش‌ها و ابزارها

راهنمای تعمیرات خطوط لوله های پلی اتیلنی + قیمت لوله پلی اتیلن

در سیستم هاي لوله کشی سنتی، در هر 20 فوت از لوله، یک اتصال نر و مادگی که با گسکت عایق بندي شده، و میتوان از آن به عنوان نقطه اي براي انجام خدمات نگهداري و تعمیر احتمالی استفاده نمود، نصب میشود. لوله هاي فلزي در معرض خوردگی قرار دارند و میبایست در تمام طول عمرشان مورد مراقبت پیوسته قرار داشته باشند. یک خط لوله ساخته شده از پلی اتیلن با اتصالات جوشکاري شده، نه تنها در برابر خوردگی و مواد شیمیایی مقاوم است، بلکه داراي مفاصلی عاري از نشتی در بازه هاي 40 تا 50 فوتی و به محکمی خود لوله است. این سیستم بجز در مورد آسیب هاي غیرمترقبه و نادر وارده از طرف عوامل ثالث، سیستمی بی نیاز به نگهداري فراهم می آورد.

پلی اتیلن

در صورت آسیب زدن عوامل ثالث به لوله هاي پلی اتیلن، نیازمند استفاده از روش هاي تعمیر هستیم تا خط لوله را در اسرع وقت به شرایط کاري بازگردانیم. در این سند، راهنمایی هاي کلی براي انجام تعمیرات پلی اتیلنی، ارائه می شوند. این راهنماها در تهیه دستورالعمل ها و مشخصات فنی روشهاي مختلف انجام تعمیرات روي سیستم هاي لوله کشی پلی اتیلن، مفید هستند. براي انجام تعمیرات روزمینی که در آنها امکان حرکت دادن لوله ها وجود دارد، میتوان بخش آسیب دیده لوله را برید و یک قطعه سالم را با استفاده از جوش لب به لب یا الکتروفیوژن در سیستم جایگزین نمود.

با این حال، امکان حرکت دادن لوله در تأسیسات مهار شده، نظیر لوله هاي مدفون، مقدور نیست. تعمیر دائمی لوله هاي مهار شده، نیازمند تکنیک هایی است که در آنها انجام جابجایی هاي طولی، لزومی نداشته باشد، از جمله این تکنیک ها عبارت است از بکار بردن ماسوره یا تشکیلات فلنج دار، کوپلینگ هاي مکانیکی یا الکتروفیوژن و غیره.

سیستم هاي لوله هاي پلاستیکی ممکن است در حین نصب یا در اثر فعالیت عوامل ثالث، دچار آسیب دیدگی شوند. از کوپلینگ هاي مکانیکی یا الکتروفیوژن مخصوص سیستم هاي لوله کشی پلاستیکی انتقال گاز، به دلیل صرفه اقتصادي و سهولت در جایگزینی بخشهاي آسیب دیده لوله هاي پلاستیکی، به وفور استفاده میشود. جریان گاز متوقف شده؛ بخش آسیب دیده بریده و جدا شده و با یک اتصال مکانیکی تعمیري یا یک تکه لوله جدید و با بکاربردن دو کوپلینگ یا یک کوپلینگ و یک اتصال جوشی، جایگزین میشود.

اتصالات مونتاژ شده از اتصالات مکانیکی که در جایگزینی مورد استفاده قرار میگیرند، باید طوري طراحی شده باشند که لوله را در برابر نیروهاي بیرون کشنده، مهار نموده و در صورت استفاده از اتصالات فلزي، در برابر خوردگی از آن محافظت نمایند.در ادامه انواع روش های مورد استفاده در تعمیر خطوط لوله های پلی اتیلنی قرار داده شده اند.

تعمیرات موقت در محل با استفاده از کلمپهای پیچی تمام دورگیر

یکی از گزینه هاي بسیاري از کاربران سیستم براي انجام تعمیرات، استفاده از کلمپ هاي پیچی تمام دورگیر است. این نوع از کلمپ هاي تعمیري، نشان داده اند که روش خوبی براي تعمیرات موقت، بویژه در شرایط اضطراري، میباشند.
برخی از کلیات ملاحظات طراحی به منظور استفاده موفقیت آمیز از کلمپ هاي پیچی تمام دورگیر به شرح زیر هستند:

– استفاده از کلمپ هاي پیچی تمام دورگیر فقط در تعمیراتی توصیه میشود که در آنها لوله قادر به حفظ یکپارچگی خود میباشد. استفاده از این روش را فقط در تعمیر سوراخهایی با سطح برش تمیز و گرد، خراشیدگی هایی عمیق و یا سوراخهایی که حداکثر اندازه شان کمتر از یک سوم قطر اسمی لوله باشد، در نظر بگیرید. از کلمپ هاي پیچی در لوله هاي ترك خورده، سوراخ شدگی هاي دندانه دار، پارگی هاي طولانی و خراشیدگی ها یا سوراخ هاي عمیقی که میتوانند تحت اثر بارهاي موجود، به بیرون از کلمپ سرایت کنند، استفاده نکنید.

– از حداکثر پارامترهاي کاري توصیه شده توسط کارخانه سازنده از جمله فشار و دما، تجاوز نکنید.

– نصاب همیشه باید از راهنماهاي نصب توصیه شده توسط کارخانه سازنده کلمپ پیروي نماید. هر جا ممکن بود از محصولاتی استفاده کنید که اختصاصاً براي کار با لوله هاي پلی اتیلن طراحی شده اند.

– در صورتیکه کلمپ، اختصاصاً براي استفاده در لوله هاي پلی اتیلن تولید نشده است، باید با کارخانه سازنده آن در مورد استفاده از آن روي لوله هاي پلی اتیلن، مشورت شود.

– در هنگام تعمیر یک لوله پلی اتیلن توسط یک کلمپ پیچی تمام دورگیر باید اثر حرکت لوله بدلیل انبساط و انقباض حرارتی، بروز خزش و همچنین نوسانات فشاري، در نظر گرفته شود.

–  معمولاً از کلمپ هاي پیچی تمام دورگیر در کاربردهاي زیرزمینی استفاده می شود. در صورتیکه نوع کاربرد شما متفاوت است، با کارخانه سازنده کلمپ پیچی تماس حاصل کنید.

– در صورتیکه قصد دارید از کلمپ پیچی به عنوان تعمیري دائمی استفاده کنید، در مورد تناسب استفاده از آن به عنوان یک تعمیر دائمی، با کارخانه سازنده اتصالات، ارتباط برقرار کنید.

تعمیرات کوچک در محل تعمیر با استفاده از جوش زینی

درصورتی که اندازه آسیب سوراخ شدگی خیلی کوچک باشد ( در حد 1 اینچ یا کوچکتر از آن و در یک دیواره لوله)، میتوان یک سه راهی خود انشعابگیر بدون کپ یا یک سه راهی خود انشعابگیر حجم بالا را با استفاده از جوش زینی در محل آسیب دیده به لوله اصلی متصل نمود، با این فرض که بتوانیم جریان آب را متوقف کرده و محل تعمیر را در حین انجام فرآیند تعمیر، خشک نگاه داریم. قبل از افزودن وصله یا قطعه اتصالی، دو طرف محل آسیب دیده را سوراخ کنید تا از انتشار بیشتر ترك، جلوگیري شود.

سپس یک درپوش را به خروجی جانبی سه راهی ضربه اي انتخاب شده براي تعمیر، جوش دهید. جریان آب را قطع کرده و سطح ناحیه اطراف آسیب دیدگی را براي انجام فرآیند جوش زینی، آماده سازي کنید. قطعه زینی را با استفاده از دستورالعمل کلی، روي ناحیه آسیب دیده جوش داده و به اتصال فرصت دهید تا خنک شود. 30 دقیقه صبر کرده و سپس جریان آب را دوباره برقرار کنید.

تعمیر با استفاده از جوش الکتروفیوژن

تا زمانی که بتوان جریان آب را قطع نگهداشته و ناحیه در دست تعمیر را در حین انجام فرآیند تعمیر، خشک نگهداشت، میتوان از یک وصله الکتروفیوژنی هم براي تعمیر آسیب دیدگی هاي کوچک (درزه هاي 3 اینچی یا کوچکتر در یک دیواره لوله) بهره برد. از دستورالعمل الکتروفیوژن و تجهیزات جوش زینی توصیه شده توسط کارخانه سازنده، استفاده کنید.

تعمیر با استفاده از اتصالات مکانیکی

در برخی از موارد که آسیب دیدگی جزئی است اما به شدت لوله را درگیر کرده است، میتوان جریان لوله را قطع کرده، بخش کوچکی از لوله را بریده و یک کوپلینگ مکانیکی در محدوده آسیب دیده، نصب نمود. برخی از کوپلینگ ها خود مهار هستند و برخی نیستند. برخی از آنها نیازمند استفاده از یک لایی فلزي از جنس فولاد ضد زنگ در درون لوله پلی اتیلن هستند و برخی اینگونه نیستند. از اتصالات مکانیکی فشاري مخصوص لوله هاي پلی اتیلن یا تیوب ها به وفور در تعمیر آسیب دیدگی لوله هاي انشعابی کوچک (2 اینچی یا کوچکتر) انتقال آب، استفاده میشود.

جریان آب بوسیله یک ابزار فشارنده، متوقف شده و محدوده آسیب دیده، ارزیابی میشود. در صورتیکه آسیب دیدگی، یک بریدگی یا سوراخ شدگی کوچک باشد، میتوان لوله را در محل آسیب دیدگی برش داد و اتصال فشاري را مابین دو سر لوله نصب نمود. همانگونه که در مورد لوله هاي بزرگ تر میدانیم، براي استفاده از این روش هم باید مقدار خاصی از لوله ها بیرون آورده شوند تا امکان خم کردن آنها و نصب کوپلینگ، میسر شود. در صورتیکه آسیب دیدگی گسترده تر باشد، تکه اي از لوله بریده شده و با یک تکه لوله و دو اتصال فشاري، جایگزین میشود.

تعمیر با استفاده از ماسوره فلنجی

بعد از گزارش آسیب دیدگی خط لوله، باید اندازه و نسبت ابعادي خط لوله را مشخص نمود. فلنج و رینگ پشتیبان با اندازه مناسب انتخاب شده و براي انجام تعمیرات، به کار میروند. لوله آسیب دیده را از سیستم لوله کشی ببرید. اطمینان حاصل کنید که طول برداشته شده براي نصب مجموعه ماسوره فلنجی، کافی است. سپس سر فلنج ها را به لوله اصلی خط و لوله جایگزین به روش مناسب جوش داده و سپس لوله جایگزین را در بخش آسیب دیده قرار داده می شود.

تعمیر بوسیله ماسوره الکتروفیوژن

این روش شباهت زیادي به روش استفاده از مجموعه ماسوره فلنجی دارد، اما در آن براي ایجاد اتصالی عاري از نشتی، از روش فناوري جوش متفاومتی بهره گرفته میشود. بجاي جوش لب به لب سرلوله ها به پایه فلنج ها، از کوپلینگهاي الکتروفیوژن براي اتصال ماسوره جایگزین لوله به لوله سالم فعلی استفاده میشود.

دکمه بازگشت به بالا