طراحی قالب تونل لاینینگ

جهــت اجــرای انــواع و … از قالـب تونـل لاینینگ اســتفاده مــی گــردد کــه بــا توجــه بــه نــوع کاربــری تونــل بــه شــکل مقاطــع مختلــف از جملـه دایـره ای شـکل ، نعـل اسـبی ، بیضـی ، نیــم دایــره و … تولیــد مــی گــردد . قالــب تونــل لاینینــگ از دو بخــش ارابــه و گلبــرگ هــا تشــکیل شــده اســت . قالـب هـا از نظـر سیسـتم حرکتـی نیـز بـه دو دسـته نقسـیم مـی شـوند : قالب های خود کششی قالب های مکانیکی

طراحی | قالب

مشخصات محصول

طــول قالــب عمدتــا 6 ، 9 و 12 متــری مـی باشـد کـه از اتصـال قطعـات مختلفـی ماننــد گلبــرگ ، ارابــه و … تشــکیل مــی گــردد .

قالـب تونـل بـه گونـه ای سـاخته مـی شـود در اثــر تکــرار کیفیــت و کارایــی خــود را از دسـت ندهـد .

سـهولت در بـاز و بسـته کـردن و جابجایـی طولــی و عرضــی از دیگــر ویژگــی هــای قالــب تونــل لاینینــگ مــی باشــد

روش اجرا

ابتــدا ارابــه در محــل پــروژه توســط تیــم مونتــاژ شـرکت سـازه گسـتر مدحت بـه صـورت کامـل اجرا و بـرای نصـب پوسـته و گلبـرگ آمـاده مـی شـود .

تـاج در بخـش بالایـی ارابـه و گلبـرگ هـا نیـز از دوطــرف بــه کمــک جرثقیــل و اتصــالات پیــچ و مهــره ای نصــب مــی شــود.

در قالــب هــای خودکششــی حرکــت قالــب هــا بـر روی ریـل یـا زمیـن بـه کمـک هیـدروموتـور و یـا الکتروموتـور انجـام مـی پذیـرد.

مجموعــه کنتــرل سیســتم پــاور پــک بــر روی ارابــه در بخــش بیرونــی نصــب مــی شــود تــا عملیـات کنتـرل بـه راحتـی انجـام مـی گیـرد.

در قالــب تونــل لاینینیــگ عمــل بــاز و بســته شــدن گلبــرگ هــا بــا اســتفاده از جــک هــای هیدرولیکــی انجــام مــی شــود.

امـکان سـاخت قالـب هـا بـرای شـرایط مختلـف مثـل شـیب هـای جـاده هـای کوهسـتانی بسـته بـه شـرایط ویـژه پـروژه وجـود دارد.

جـک هـای هیدرولیکـی بـه کار رفتـه در پایــه هــای ارابــه امــکان تنظیــم قالــب در موقعیــت مــورد نظــر و همچنیـن نشسـت و جداسـازی قالـب را پــس از بتــن ریــزی فراهــم مــیســازد.

بعـد از هـر مرحلـه بتـن ریـزی ابتـدا گلبــرگ هــا توســط جــک هــای هیدرولیکــی جمــع شــده و ســپس مجموعـه پوسـته توسـط جـک هـای پایــه نشســت مــی نمایــد.

طراحــی و محاســبات قالــب تونــل بــا توجـه بـه فشـار وارد بـر جـداره قالـب بـر اسـاس شـرایط گوناگـون از جملـه : قطـر تونـل ، ضخامـت بتـن ، محدودیت هــای اجرایــی ، عبــور و مــرور وســایل نقلیــه ، شــکل مقطــع ، ســرعت بتــن ریـزی ، دمـای محیـط و سـایر عوامـل صــورت مــی پذیــرد.

قالــب تونــل لاینینــگ در هنــگام تولیــد بــه صــورت کامــل در محــل کارخانــه مونتــاژ مــی گــردد تــا اشــکالات احتمالــی قبــل از ارســال رفــع گــردد.

قالـب هـا توسـط تیـم مونتـاژ شـرکت سـازه گسـتر مدحـت بـه طـور کامـل اجـرا شـده و یـک مرحلـه بتـن ریـزی مــی شــود تــا اشــکالات احتمالــی در حیـن کار مشـخص و رفـع گـردد.

قالب تونل لاینینگ سازه ای اصلی قالب های قوس و بدنه تونل، از سخت کننده های محیطی و تیرهای طولی تشکیل می شود که با مقطع تونل مورد نظر مطابقت دارد، این سخت کننده ها با پوسته فولادی پوشش داده می شوند،قالب بتن تونل معمولا در نقاط یک سوم لولا می شوند و طراحیقالب تونل طوری صورت میگیرد که کمترین مانع را در فضای کار ایجاد کند،قالب تونل همراه با پیشرفت بتن ریزی توسط جک های هیدرولیکی که در زیر سقف قوس و بر روی دیوارها قرار دارد باز شده و بر روی حامل ویژه فولادی که بر روی چرخ قرار دارد و به جلو حرکت داده میشود .این محصول برای جدا شدن از بتن به قدر کافی جمع شده و سپس با حرکت به سمت جلو برای بتن ریزی بخش بعدی تونل درست در کنار قطعه تازه تکمیل شده تونل نصب میشود.

قالب تونل در ناحیه دیواره بر روی کف تونل تکیه می کند و توسط گیره های متصل به پیچ های مهار کار گذاشته شدهدر کف قبلا بتن ریزی شده تونل و یا مهار های متصل به دیواره قالب در جای خود ثابت میشود.

همه چیز در مورد قالب تونل لاینینگ

یک از متداول ترین و اصولی ترین روش های ساخت تونل های متفاوت مانند فاضلاب، راه آهن، آب و …، قالب تونل لاینینگ است. نوع کاربری تونل در ساخت قالب این تونل ها بسیار اهمیت دارد، به طور کلی به حالت نیم دایره، نعل اسبی و بیضی و … ساخته می شوند. همانطور که اشاره کردیم این نوع قالب ها برای ساخت تونل های مختلف هستند  که طول آنها حدود ۶ تا ۹ متر است که استحکام آنها در برابر شرایط جوی بسیار عالی و فوق‌العاده است. قالب های تونل لاینینگ را با توجه به نوع باز و بسته شدن آنها به دو نوع مکانیکی و خودکششی تقسیم بندی کرده اند.

مکانیسم عملکرد هر کدام از این قالب های تونل با یکدیگر متفاوت است که در مورد آنها توضیح می دهیم. توجه داشته باشید که حرکت در قالب مکانیکی به وسیله ماشین آلاتی مانند لودر، جرثقیل و یا به حالت یک یدک کش انجام می گیرد. در قالب خود کششی، وظیفه حرکت قالب روی زمین و یا روی ریل بر عهده هیدروموتور و یا الکتروموتور است. حتما برای شما هم سوال است که چگونه متوجه شویم کدام نوع قالب‌های تونل  مناسب هستند؟ این موضوع بستگی به شرایط مختلف جوی، اقلیمی و نوع سازه و … دارد. در ادامه اطلاعات بیشتری در مورد و قالب تونل لاینینگ به شما خواهیم داد.

طراحی قالب تونل لاینینگ

طراحی و ساخت این نوع تونل دارای سیستم هوشمند مکانیزه است و البته در مواردی خاص با توجه به نوع خواسته مشتری به حالت غیر مکانیزه و دستی ساخته می‌شود. این نوع قالب ها به دو جزء اصلی پوسته و ارابه تقسیم بندی می شوند. طراحی پوسته و یا رویه بسیار حساس است و از نرم افزارهای بسیار دقیق برای محاسبه فشار بار مرده و یا زنده استفاده می شود.

مهندس طراح برای طراحی این موارد باید با قوانین و نرم افزارهای محاسباتی آشنایی کامل داشته باشد تا بتواند تمامی شرایط مختلف را در نرم افزارها شبیه سازی کند. دقت و حساسیت در طراحی ساخت و کیفیت ساخت سطوح بسیار اهمیت دارد. طراحی و محاسبات قالب تونل باید با در نظر گرفتن تمامی فشارهای وارد بر جداره تونل انجام بگیرد. توجه داشته باشید که تعیین قطر تونل، ضخامت بتن، محدودیت های اجرایی، تعیین حداقل و حداکثر عبور، سرعت بتن ریزی، مرور وسایل نقلیه، شکل مقطع، تعیین رنج تغییرات دمای محیط، تاثیرات دمای محیط بر روی جداره و … از مهم ترین محاسبات در طراحی و ساخت تونل هستند. تمامی ابهامات شما در مورد چگونگی ساخت این قالب ها در ادامه این مقاله برطرف می شود.

چگونگی ساخت قالب تونل های لاینینگ

برای ساخت این نوع از تونل ها بعد اaز بتن ریزی که در هر مرحله انجام می شود، جک های کناری و جک های پایه کار را شروع می کنند. جک های کناری گلبرگ های مورد نیاز را جمع می کنند و جک های پایه هم یک لایه از پوسته را می سازد. ارابه باعث می شود تا حرکت بقر روی ریل آسان شود و روغن کاری هم در این حین اهمیت دارد زیرا باعث سرعت و راحتی در حرکت می شود. معمولا قطعات و لایه ها سنگین هستند و به همین دلیل از مقاطع و سایزهای بزرگ سیستم های هیدرولیکی مانند جک هیدرولیکی برای جابه جا کردن قطعات استفاده می شود. جک هیدرولیکی هم در پایه های ارابه کاربرد دارد که می تواند قالب ها را در ارتفاعات و موقعیت های مختلف، تنظیم کند.

حتی برای باز و بسته کردن گلبرگ ها هم از این جک های هیدرولیکی استفاده می شود. البته در مقاطع کوچکتر و مواردی که محدودیت های جغرافیایی وجود داشته باشد، از سیستم‌های مکانیکی برای ساخت استفاده می شود. البته تونل هم این قابلیت استفاده مجدد را دارد و استفاده دوباره از آن نباید بر کیفیت تاثیر بگذارد. زمانی که طراحی اولیه و محاسبات دقیق انجام شد، قطعات مختلف استیفنر به واسطه برش CNC برشکاری می شوند و در نهایت هم عملیات مونتاژ قطعات انجام می گیرد. در ادامه این مقاله سعی داریم در مورد ویژگی های اصولی در ساخت قالب تونل صحبت کنیم تا اطلاعات بیشتری در مورد آنها بدست آورید.

ویژگی های اصولی در ساخت قالب تونل لاینینگ 

  • تونل ها در سازه ها و کاربردهای مختلف اعم از راه آهن، آب، فاضلاب و … ارتباط مستقیمی با جان افراد دارند، به همین دلیل توجه به نیروهای وارده، فشارها، شرایط جوی و … اهمیت دارند.
  • توجه به تکرار پذیری قالب هم بسیار اهمیت دارد. در واقع قالب های تونل را می توان به صورت مجدد به کار برد. البته این در حالی است که استفاده مجدد از آنها باعث از بین رفتن ایمنی و کیفیت نشود.
  • جابه جایی قالب ها به مکان های مورد نظر باید با دقت و حساسیت انجام شود تا به کیفیت و ساختار قالب آسیبی وارد نشود.
  • شکل قالب هم باید با توجه به شرایط جغرافیایی و کاربرد آن انتخاب شود. همانطور که گفتیم قالب ها در شکل های نیم دایره ای، بیضی، نعل اسبی، داریره ای و … وجود دارند.

مزایای استفاده از قالب های تونل لاینینگ

با توجه به توضیحاتی که در مورد قالب تونل های لاینینگ داده ایم، متوجه شده ایم که مزایای بسیار زیادی در استفاده از آنها وجود دارد که در ادامه این مقاله به بررسی خلاصه ای از آنها می پردازیم.

  • بتن ریزی دیوار ها و سقف ها با استفاده از این قالب ها باعث می شود تا مهندس سازه کار را در مدت زمان کوتاهی انجام دهد.
  • در مراحل های مختلف اعم از صاف کاری، نازک کاری، تاسیسات برقی و مکانیکی و … باعث می شود تا در هزینه ها صرفه جویی شود و در عین حال باز هم کار در مدت زمان کوتاه تری انجام شود.
  • همانطور که می دانید طراحی قالب ها با نرم افزارهای دقیق مهندسی انجام می شوند، در نتیجه کار با دقت و ظرافت بسیار خوبی انجام می شود. امیدواریم با مطالعه این مقاله اطلاعات خوب و مفیدی در مورد قالب تونل لاینینگ بدست آورده باشید.

 

دکمه بازگشت به بالا